Zaburzenia emocjonalne u młodych pacjentów – psychoterapia dzieci i młodzieży
Lęk towarzyszy ludziom na każdym etapie życia, choć wyniki badań wskazują, że nasilenie objawów lękowych osłabia się wraz z wiekiem. Zaburzenia lękowe należą do grupy zaburzeń nerwicowych. Ich rozłożenie zależy nie tylko od konkretnej jednostki psychopatologicznej, ale też od grupy wiekowej. Badacze tego zjawiska podkreślają, że do wystąpienia i utrzymania się zaburzeń lękowych mogą istotnie przyczynić się rodzicielskie lęki i modelowanie określonych zachowań. To też jeden z powodów, dla którego psychoterapia dzieci i młodzieży powinna odbywać się przy włączeniu rodziców w proces rehabilitacji. Zaburzenia emocjonalne u młodych pacjentów niosą ze sobą szereg negatywnych konsekwencji. Specjaliści zajmujący się problematyką zdrowia psychicznego alarmują, że dysfunkcje te długofalowo mogą wiązać się z innymi zaburzeniami, takimi jak depresja. Wskazuje to, jak istotną rolę w oswajaniu lęku odgrywa odpowiednia diagnoza i skierowanie pacjenta na adekwatne leczenie.

Oswoić lęk – zaburzenia lękowe

Do szerokiego spektrum zaburzeń lękowych zalicza się lęk przed separacją, fobie, lęk społeczny, reakcje na ciężki stres, stres pourazowy, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, fobiczne zaburzenia lękowe i uogólnione zaburzenia lękowe. Psychoterapeuci wyjaśniają, że dziecko borykające się z zaburzeniami nerwicowymi, spowodowanymi czynnikami biologicznymi lub indywidualnymi warunkami osobowymi może mieć trudności z zasypianiem lub cierpieć na bezsenność. Zaburzenia emocjonalne u dzieci mogą również przejawiać się w postaci niechęci do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, wycofywania się z relacji lub martwienia się codziennymi problemami rodziców, niekiedy nieadekwatnie do wieku.

Zaburzenia emocjonalne i niebezpieczeństwo następstw w aspekcie klinicznym

Zaburzenia emocjonalne u dorosłych, podobnie jak u dzieci i młodzieży, mogą powstawać wskutek uwarunkowań biologicznych, genetycznych i psychospołecznych. Duży wpływ na stan psychiczny mają również urazy psychiczne, jakich może doświadczać człowiek na różnych etapach rozwoju. Należy pamiętać, że zaburzenia emocjonalne dotyczące sfery uczuć i emocji towarzyszą zarówno pacjentom cierpiącym na choroby i zaburzenia psychiczne, jak i osobom zdrowym. Praktyka psychologiczna i psychoterapeutyczna wskazuje, że wiedza pacjenta o tym, jak działa mózg podczas lęku, wraz z jej praktycznym zastosowaniem, może pomóc mu zwiększać i podtrzymywać motywację do podejmowania leczenia. Zaburzenia emocjonalne u dorosłych mogą przybierać formę dysharmonijnych postaw i zachowań, które trwają przez długi czas i mają negatywny wpływ na funkcjonowanie i relacje z innymi osobami.

Konferencje psychologiczne ukazujące, jak powinna przebiegać psychoterapia dzieci i młodzieży

Wiedzy w zakresie prowadzenia interwencji i terapii zaburzeń emocjonalnych, lękowych i agresji dostarcza Kongres Psychologiczny, adresowany do psychologów i psychoterapeutów pracujący z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, pedagogów, socjoterapeutów i studentów psychologii. Uczestnicy wydarzenia otrzymują kompletne zestawy nowatorskich rozwiązań, z uwzględnieniem różnych szkół psychologicznych. Wykłady i analizy przypadków przedstawione przez wybitnych specjalistów umożliwią słuchaczom podniesienie kompetencji zawodowych i wskażą, które rozwiązania warto zastosować w konkretnych przypadkach diagnostycznych.

powrót

Zobacz również: